dilluns, 24 d’abril de 2017

Àrea 4. Comprensió lectora i expressió oralAquesta se centra en l’expressió oral, que és l’habilitat pròpia de l’àrea 4 de la prova de nivell superior de llengua catalana de la CIFALC, en què l’examinand ha de demostrar capacitat per a comprendre amb detall i interpretar una àmplia gamma de textos, seleccionar-ne i gestionar-ne la informació per adaptar-la i integrar-la en una intervenció oral monologada. A més, ha de poder respondre preguntes sobre el tema exposat reestructurant el seu discurs de manera hàbil i fluida. El discurs de l’examinand ha de ser adequat al registre, al gènere, a la finalitat i als destinataris determinats en l’enunciat de la tasca. Aquesta àrea consta de dues parts:1. Presentació formal de 5-7 minuts (part monologada)


2. Conversa amb els examinadors de 2-3 minuts (part d’interacció)


Objectiu

Cal demostrar capacitat per produir una exposició oral estructurada, coherent i adequada a la situació comunicativa. S’ha de fer servir la varietat estàndard de la llengua oral i el registre formal. Cal expressar-se amb fluïdesa, amb flexibilitat de recursos i amb correcció fonètica, gramatical i lèxica.


Abans de començar:
Situa’t amb aquesta avaluació inicial.
Revisa l’estructura de l’exposició oral.
Aprofundeix en els aspectes teòrics de l’exposició oral.
Mira’t aquest model d’intervenció oral d’un professor de didàctica de les matemàtiques fent una presentació sobre l’ús de bombolles de sabó per ensenyar geometria.
Fes la valoració global de la intervenció anterior a partir d’aquesta rúbrica.
Ara fixa’t en la correcció lingüística i fonètica, i revisa la valoració que se’n fa aquí.


Tasca
Esbossa el guió de la teva presentació tenint en compte les tres subtasques demanades
Assaja-la i enregistra’n l’assaig per visionar-lo amb atenció.
Analitza la teva presentació tenint en compte els següents aspectes crítics en la producció d’una exposició oral: gestió de la repetició, control de la modalització, control de la cortesia, control de la comunicació no verbal, relació entre els suports escrits utilitzats i la llengua oral, progressió temàtica i efectes retòrics.
Presenta-la a classe o envia-la en un aarxiu de veu a la professora. En acabat, els teus companys et faran les preguntes adients a la teva exposició i t’avaluaran conjuntament.


Expressió oral 1 A la biblioteca de la vostra facultat s’organitzen presentacions de llibres a les quals assisteixen diferents persones relacionades amb el món universitari. Avui es presenta el llibre “Ciència i universitat a Catalunya. Projecció de futur”.
Com a estudiant de la universitat hi col·laboreu, i us han demanat que:
— Feu una presentació breu del llibre (us pot ajudar el document 1).
— Valoreu l’impacte del llibre en el món universitari (us pot ajudar el document 2).
— Especuleu sobre el futur de la disciplina de què tracta a la universitat (us pot ajudar el document 3).

exemple cas 1 (monòleg) / exemple cas 1 (preguntes) / valoració
Expressió oral

Penseu a descarregar-vos i imprimir-vos la rúbrica avaluativa del Com comunicar 

També us podeu llegir els 50 consells pràctics per fer exposicions orals eficaces
Connectors

Habilitats comunicatives
 
Comunicació eficaç. Presentació o expressió oral (lectura de continguts)

Expressió oral Argumenta Avaluació inicial

Recomanacions per preparar-se la comprensió lectora i l'expressió oral

Mostra oral C2 (bé) [MP3, 3,66 MB ]

Valoració de la mostra 1 (bé) Mostra oral C2 (aprovat) [MP3, 3,19 MB ]

Valoració de la mostra 2 (aprovat) Mostra oral C2 (no assolit) [MP3, 2,93 MB ]

Valoració de la mostra 3 (no assolit)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada