El resum

1. Què és resumir?
Entenem per resum la capacitat de reduir un text a 1/4 part dels seus mots, aproximadament. Amb el resum s'ha d'aconseguir reproduir fidelment (no copiar) el contingut i l'organització d'un text original, però de manera reduïda. Cal, doncs, saber-hi distingir primer la informació que és essencial de la que és accessòria, per poder-la expressar després d'una manera condensada i objectiva2. EL RESUM PAS A PAS

         PAS 1. LECTURA REFLEXIVA

-       Comprensió global del text amb una lectura atenta.
-       Reducció del sentit global o tema a una frase.       
          .
         PAS 2. ANÀLISI

-       Trobar els punts o idees essencials del text i la manera com es van articulant. 
INDICACIONS PRÀCTIQUES:
  • Subratlleu els mots clau o idea o punt essencial
  • enquadreu els mots lligam o les expressions que posen en relleu les relacions lògiques de les parts del text (perquè, doncs, però, en canvi, finalment...)
  • pareu atenció als signes de puntuació, la disposició el text en paràgrafs, etc.
 
         PAS 3. SÍNTESI

-       Els resultats de l’anàlisi poden ser sintetitzats en un esquema que posi en relleu el pla del text (parts i subparts) amb l’ús de títols o frases que distingeixin els punts principals dels secundaris i dels exemple.

         PAS 4. REDUCCIÓ FINAL

      -    Cal reduir a dues o tres frases cada idea o punt essencial

      -    Cal articular lògicament les frases ja redactades a través de mots lligam
            i amb una puntuació adient.


3. DEFECTES QUE CAL EVITAR

         Convertir el resum en un seguit de frases copiades de l’original.
         Afegir en el resum comentaris o indicacions com ara «L’autor declara..., demostra que..., conclou dient...».
         Utilitzar un estil telegràfic.
         Construir un resum desproporcionat a través de la conservació d’exemples o idees secundàries en detriment d’una de principal o bé donant una importància excessiva a una part del text en detriment de les altres.

 4. Què cal tenir en compte a l'hora de resumir?
- Cal cenyir-se a la informació que hi ha en el text original: es tracta, com s'ha dit abans, de reproduir aquesta informació, però amb menys paraules; no s'ha de fer interpretacions personals sobre el contingut del text.


- Hi ha d'haver totes les idees principals del text original, interpretades correctament.


- Cal articular i connectar les idees amb mots de lligam (marcadors textuals, connectors) i amb la puntuació adient: el producte final ha de ser un resum, no un esquema.


- No s'ha d'afegir al resum comentaris o indicacions del tipus: "El text/l'autor diu.../ens parla de.../conclou dient que...", ja que aquestes estructures donen lloc a un distanciament del text original.Podeu ampliar els vostres coneixements llegint els continguts de la unitat resum del programa Argumenta. Cliqueu en aquest enllaç: El resum

Avaluació inicial 

PER TANT,

Què avaluem en un resum?-  Que hi siguin les idees principals completes, ben interpretades, i les secundàries 
sempre que siguin rellevants.

- Que el resum estigui ben estructurat, i que segueixi l'ordre lògic del text original.

- Que es respecti al màxim el nombre de paraules demanat; és a dir, que es demostri capacitat de síntesi.
- Que el text sigui objectiu, que no s'hi reflecteixi l'opinió de l'examinand.
- Que es demostri tenir prou recursos per explicar clarament el contingut del text, sense necessitat de copiar-ne frases senceres.

- Que hi hagi els lligams adequats (connectors, marcadors textuals) propis d'un resum i no d'un esquema.

- Que hi hagi els lligams adequats (connectors, marcadors textuals) propis d'un resum i no d'un esquema.