La carta de presentació
LA CARTA DE PRESENTACIÓ

Per introduir i presentar el currículum, s’envia amb una carta de presentació. Aquesta carta és el document per mitjà del qual es fa explícita la sol·licitud de feina. La carta de presentació té bàsicament dos objectius: d’una banda, despertar l’interès per llegir i avaluar el currículum; i de l’altra, ressaltar-ne dades específiques.
Encara que es pugui pensar el contrari, la carta de presentació es llegeix gairebé sempre, ni que sigui amb certa inèrcia o amb una lectura transversal. Així, la carta produeix una impressió favorable o negativa, de la qual molt sovint en depèn la discriminació del currículum. Pot esdevenir, doncs, el primer criteri de selecció.
El contingut i l’enfocament o finalitat de la carta de presentació ha de respondre a la situació que l’ha exigida. Així, per exemple, hi ha un tipus de carta que es crea com a resposta a un anunci o una sol·licitud de personal, mentre que un segon tipus de carta és la que s’envia sense respondre una oferta. En el primer cas, es redactarà una carta d’acompanyament en què es comentarà l’interès per al lloc en qüestió i es relacionaran els requeriments amb les habilitats que el candidat pot oferir. En l’altra situació descrita, s’escriurà una carta de promoció, en la qual es ressaltarà l’especialització i qualitats, però deixant oberta la possibilitat d’adaptació a les necessitats de l’empresa.
Així, el contingut que hauran de contenir un i altre tipus de carta serà lleugerament diferent. En la carta d’acompanyament, quan es faci referència als motius que la justifica, caldrà apuntar el mitjà i la data que ha donat a conèixer la convocatòria i caldrà fer esment de l’interès que desperta el lloc de treball que es convoca. En canvi, en la carta de promoció, s’hauria de manifestar l’objectiu i interès per l’empresa i què hi ofereix de positiu o particular el currículum que s’hi adreça.
Tanmateix, en les dues cartes cal que l’emissor deixi ben clars l’objectiu professional i la motivació que té, ja que la majoria d’empreses valoren el candidat per la seva motivació per tal d’assegurar-se que el lloc i les característiques que ofereixen s’adeqüen a les expectatives del candidat (cosa que resultarà més beneficiosa per a ambdues parts).
Un cop exposats els interessos que motiven el lliurament del currículum, el contingut de la carta de presentació té un segon focus informatiu: ressaltar aquelles qualitats o habilitats que es pretén que destaquin.
Finalment, s’ha de manifestar la possibilitat de respondre aclariments, d’ampliar o concretar dades, d’acreditar-les documentalment… En darrer lloc cal, sobretot, apuntar que s’espera una resposta i sol·licitar una entrevista.
Aquests quatre punts assenyalats (motiu, èmfasi de capacitats i qualitats, disposició a resoldre dubtes i sol·licitud de l’entrevista) són els que confegeixen el cos de la carta. I és que no cal oblidar que, tant si es tracta d’una carta d’acompanyament com de promoció, en ambdós casos, el document té l’estructura d’una carta formal comuna.
La importància que té la carta de presentació que acompanya el currículum no s’ha de menystenir, ja que també pot esdevenir una peça clau en la primera fase del procés selectiu de candidats
Exemple d’una carta d’acompanyament al currículum o de presentació
 

Carles Rifà Caballero
C. dels Tarongers, 28, 2n
08000 Esparreguera

Sr. Enric Massip
Director de l’Escola Bressol Els pirates
Av. dels Països Catalans, s/n
08000 EsparregueraSenyor/Senyora,

He vist l’anunci de la vostra escola, publicat el 5 d’abril passat a la revista local Tot Esparreguera, en el qual oferiu una plaça de monitor/a de lleure infantil a mitja jornada.

Voldria manifestar-vos el meu interès per aquest lloc i, per això, us faig arribar el meu curriculum vitae.
Aquest curs acabo la diplomatura en Ciències de l’Educació a la Universitat Ramon Llull, en la qual m’estic especialitzant en Educació Infantil. A més, tinc una llarga experiència com a monitor de lleure.

Aquesta trajectòria, que podeu resseguir al currículum adjunt, es deu a l’interès que des de ben jove m’han despertat els infants, cosa que m’ha portat sempre a lligar-m’hi des de projectes i feines distintes.

Us demano que el tingueu en compte en el procés selectiu que heu de portar a terme. Alhora, resto obert i amb interès de poder mantenir una entrevista personal amb el vostre equip.

Ben atentament,

firma

Girona, 9 d’abril de 2011