L'informe


L’INFORME
Aquest itinerari se centra en l'elaboració de l'informe proposta, que és un dels gèneres textuals propis de l'àrea 1 de la prova de nivell superior (C2) de llengua catalana de la CIFALC.
Objectiu 
L'alumnat ha de poder redactar textos propis de caràcter divers (expositiu i/o descriptiu i d'argumentació) a partir de diferents estímuls. L'examinand ha d'analitzar les dades dels estímuls, valorar-les, descriure-les, especular-hi, etc. A partir d'aquests estímuls, ha d'escriure textos adequats al registre, al gènere, a la finalitat i al destinatari determinats en els enunciats de les tasques.
A més, ha de demostrar que té els recursos lèxics adequats al nivell (riquesa i precisió lèxica) i fer un ús adequat de tots els elements de cohesió (puntuació, connectors, marcadors textuals i construccions sintàctiques) que es requereixen per tal que el text es pugui comprendre després d'una lectura ràpida. El text, en general, ha de tenir un grau elevat de correcció des del punt de vista ortogràfic, morfosintàctic i lèxic
SOM-HI
L'informe proposta  és un tipus de text que té com a objectius descriure i analitzar, de manera més o menys exhaustiva, unes dades o informacions en un àmbit concret iproposar-hilínies d'actuació. Els informes proposta sempre es produeixen a l'entorn d'una organització o ens i són redactats per emissors en funció del càrrec que ocupen.
                      Repassa els trets generals que tot bon informe proposta ha de tenir.
                      Revisa l'estructura general de l'informe proposta.
                      Consulta aquest model d'informe proposta.
                      Fes la planificació de l'informe proposta, tenint en compte les tres subtasques explícites que es reclamen en l'enunciat.

Tasca
 Un cop fets els passos anteriors que t'han ajudat a situar-te, redacta l'informe proposta (250-300 paraules) proposat.
TASCA
El Consell de Govern de la Universitat de Girona planteja millorar la participació a la UdG de tota la comunitat universitària. Com a membre de la Unitat de Dinamització de la UdG us han encarregat la redacció d'un informe proposta sobre la situació actual del nivell de participació dels joves en general que serveixi com a punt de partida per a la promoció que es vol dur a terme.
En aquest informe proposta, cal que:
-- Presenteu la situació actual general de la participació entre joves.
-- Valoreu les iniciatives de promoció que s'han fet fins ara.
-- Feu propostes per augmentar les pràctiques de participació a la universitat.
Per elaborar aquest informe disposeu de dades extretes de diverses fonts d'informació.
Nota: Elaboreu el text sense copiar literalment la informació que s'aporta. No es tindrà en compte si el contingut és verídic a l'hora d'avaluar el textcció

És important que:

   El text respecti l’estructura de l’informe. Cal que hi hagi un títol que indiqui el tema; una introducció breu en què situeu els antecedents del tema, oferiu dades generals, plantegeu interrogants per cridar l’atenció dels lectors i/o definiu el concepte clau; un desenvolupament en què s’exposi el tema; unes conclusions que tinguin la funció de tancament del text, i la datació i la signatura.

   El títol indiqui el tema amb un sintagma nominal o una frase atractiva

   El tema es desenvolupi en subtemes o unitats de sentit. És a dir, que respecti un ordre lògic (de més general a més concret, per exemple).

   El text es divideixi en paràgrafs (un per a la introducció, un o més per al desenvolupament i un per a les conclusions).

   Per a la datació indiqueu la població seguida de coma i la data (el dia del mes i l’any sense cap punt final). Exemple: Girona, 25 de maig de 2027

   L’ordre i la disposició de la signatura sigui la següent:

–– càrrec precedit de l’article corresponent
–– signatura
–– nom i cognoms (en aquest cas del regidor)

   Desenvolupeu les dades i exposeu la vostra proposta. Podríeu exposar, per exemple, els beneficis que comportaria per al vostre municipi disposar de punts d’accés a Internet d’ús lliure i gratuït.


REVISIÓ

Per tal de revisar diversos aspectes del text que heu redactat, responeu les deu preguntes següents. Com més respostes afirmatives tingueu, més adequat serà el text a l’estructura que se us demana.

   Heu fet un text de la llargada que es demana?

   Heu fet un text propi sense traslladar literalment idees del text original?

   El text està escrit amb llenguatge formal?

   Heu adoptat el rol que se us ha assignat i heu seguit el context que es demana a la tasca?

   El text respon a l’objectiu marcat i té el destinatari que es demana?

   A simple vista, sense tenir-ne en compte el contingut, creieu que té format d’informe?

   L’informe té un títol que l’encapçala?

   El títol indica la qüestió general del text?

   El desenvolupament està estructurat en subtemes o unitats de sentit que presenten l’exposició en un ordre lògic del més general al més concret?

   El text acaba amb alguna conclusió o referència a alguna cosa que heu exposat al principi?


Finalment, podeu fes la revisió del teu informe proposta a partir d'aquesta graella d'autoavaluació.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada